Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja yritykset voivat hakea ostopalveluiden järjestäjiksi.

Helsingissä noin puolet näistä asumispalvelun paikoista hankitaan ostopalveluna, puolet on kaupungin omia. Näin on ollut jo pitkään ja se on todettu hyvin toimivaksi, koska ostopalveluilla voidaan täydentää kunnallisia paikkoja. Suurin ongelma on ollut, että tuettua asumista kehitysvammaisille ja autismikirjon helsinkiläisille on liian vähän, ja monet joutuvat odottamaan pääsyä omaan kotiin kovin pitkään. Sen vuoksi yksi tämän hankinnan keskeinen tavoite on saada lisää uusia paikkoja entisten hyvien lisäksi.

Suomessa on tehty paljon epäonnistuneita vammaispalveluiden kilpailutuksia. Helsinki tekee nyt hankinnan puitejärjestelyn, jossa valitaan mukaan useita tuottajia. Tässähän on kyse ihmisten elämän tärkeimmistä palveluista. Omasta kodista ja siitä, mitä päivisin tekee, keitä kohtaa ja mistä saa apua. Lautakunnan vakavasta suhtautumisesta asiaan kertoo se, että olemme käsitelleet asiaa useissa kokouksissa ja palautimme ensimmäisen version takaisin valmisteluun laajoilla evästyksillä. Nyt tekemämme päätös on selvästi ensimmäistä versiota parempi. Kaikilta toimijoilta edellytetään korkeaa laatua.

Kun kilpailutuksia käsitellään julkisuudessa, syntyy helposti kuva, että olennaista laadun kannalta on vain laadun ja hinnan suhde. Sillä on toki väliä, mutta tärkeintä on määritellä kaikkia koskevat laadun vaatimukset riittävän korkealle. Tässä hankinnassa hinnan osuus on 80%, joka sisältää hyvin monenlaisia laatuvaatimuksia kaikille. 20% vertailuperusteista muodostuu tämän kaikkia velvoittavien vaatimusten päälle laadun lisäpisteinä.

Helsingin hankinnan perusideana on valita monipuolinen joukko toimijoita puitejärjestelyyn mukaan.Toimijat asetetaan laadun ja hinnan perusteella järjestykseen, mutta jokaisen tulevan asukkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa kartoitetaan tarkasti yksilölliset tarpeet. Asuinpaikan valinnassa ei siis ole ratkaisevaa hinta vaan yksilölliset tarpeet ja ihmisen oma mielipide. Lautakunnan päätöksessä korostetaan hyvin selväsanaisesti, että vammaisten itsensä ja lähipiirin valinta omasta asuinpaikasta on koko ajan päätöksen keskiössä.

Kukaan jo asumispalveluissa oleva ei joudu vaihtamaan kotiaan tämän hankinnan vuoksi. Myös tätä periaatetta selvensimme lisää lautakunnassa. Tarvittaessa paikkoja tullaan ostamaan myös suoraan.

Varmistamme tällä päätöksellä sen, että korkeat laatuvaatimukset koskevat kaikkia puitejärjestelyyn osallistuvia tuottajia. Esimerkiksi henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksia on vahvistettu. Lisäsimme myös henkilökunnan lisäkoulutuksen ja pysyvyyden vaatimuksia mm. taloudellisin kannustimiin.

Kilpailutuksessa on mukana hintakatto. Sen tarkoitus on lisätä palveluiden hinnan ennustettavuutta. Joissakin muissa hankinnoissa yksittäiset toimijat ovat osallistuneet merkittävästi muita toimijoita kalliimmalla hinnalla – vaikka laadussa ei eroa ole ollutkaan. Tämän vuoksi jonkinlainen ylähinta on ollut hyvä määritellä suoraan. Enimmäishinnan suuruus on määrätty muiden kaupunkien ostohintojen, oman toimintamme hintojen sekä aiemmin toteutuneiden hintojen avulla. Päätetyt kattohinnat ovat hyvin erilaiset hankinnan viidessä eri palveluluokassa, joissa määritellään miten paljon ohjausta ja yksilöllistä avun tarvetta on: pari tunti viikossa vai lähes ympäri vuorokauden. Näiden yksilöllisten palveluluokkien lisäksi ostoja tullaan räätälöimään yksilöllisten tarpeiden mukaan, jos elämäntilanne niin vaatii.

Hankinnan valmistelu käynnistettiin haastattelemalla omissa palveluissamme olevia vammaisia helsinkiläisiä. Heiltä kysyttiin, mikä asumispalveluissa on heille tärkeää. Erilaisia tilaisuuksia omaisten ja tuottajien kanssa on myös järjestetty. Minulle tärkeä asia oli kuulla vammaisneuvostoa vielä uudestaan asian päätösvaiheessa ja tämä mahdollisuus järjestettiin helmikuussa. Vammaisneuvoston lausunto vaikuttikin lautakunnan pyytämiin selvityksiin ja tarkennuksiin palauttaessamme asian valmisteltavaksi uudelleen.  Kuulemisen tavoista on tullut paljon palautetta eikä kaikilta osin tyytyväistä. Meidän on syytä ottaa oppia näiden hankintojen valmistelusta ja siihen liittyvästä kuulemisesta, jotta asiat voidaan tehdä asiat paremmin jatkossa.

Pidemmällä aikavälillä vammaisten ja autismin kirjon henkilöiden palveluissa suurin muutos tulee sote-uudistuksesta, jos se menee eteenpäin. Helsinkiläisillä on nykyään kattavammat vammaispalvelut kuin monessa muussa Uudenmaan kunnassa. Jos maakuntauudistus etenee ja maakunnan rahoituksessa on nykyisten tietojen ja laskelmien mukainen vajaus ja siten tarve karsia palveluita, voi meillä olla todellisia vaikeuksia pitää palveluidemme parhaimmistosta kiinni.