Eilen 21.5.2013 varhaiskasvatuslautakunta päätti 2014 talousarvioesityksestä.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti yhdeksän muutosta viraston ehdotukseen.  Esitin itse viittä muutosta. Tärkein niistä oli tämä lisäys:

”Varhaiskasvatuslautakunta huomauttaa kaupunginhallitukselle, että investointiohjelmasta puuttuu tilapaikkoja jo nykyisellä väestönkasvuennusteella: rakentamisohjelmassa on tälläkin hetkellä vajausta 420 tilapaikkaa eikä esim. vuodelle 2017 ole valmistuvaksi ohjelmoitu yhtään uutta tilapaikkaa. Ottaen huomioon, että todellisuudessa väestönkasvu on jo useiden vuosien ajan jatkuvasti ylittänyt ennusteet, tullee tilapaikkojen puute olemaan vieläkin suurempi kuin nyt arvioitu. Lisäksi peruskorjausten puute aiheuttaa korjausvelan kasvua, mikä kokonaistaloudellisesti ei ole järkevää. Myös IT-investoinnit eivät ole tällä investointitasolla mahdollisia, vaikka varhaiskasvatuksessa ne voisivat tehostaa toimintaa ja huomattavasti parantaa asiakkaiden kokemaa laatua.”

Vaikka Helsingin rakennushankkeille on sovittu investointikatto, se ei missään tapauksessa saa koskea välttämättömiä peruskorjauksia. Niiden lykkäämistä on varhaiskasvatuksessa oltu huolestuneita ja viestitetty kaupunginhallitukselle jo vuosia. Päiväkoteja on tänäkin vuonna suljettu huonon sisäilman ja kosteusongelmien takia. Usein ongelmat johtuvat liian pitkään lykätyistä peruskorjauksista. Meidän on myös saatava selkeästi uusia rakennushankkeita, kun lapsiväestö kasvaa ennusteitakin nopeammin.

Toinen tärkeä asia oli ryhmäkokojen pienentäminen. Valtuusto antoi tälle vuodelle 8 lisämiljoonaa lapsimäärän kasvuun ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Kun lapsimäärä on kasvanut ennakoitua enemmän,  rahaa ei riitä ryhmäkokojen pienentämiseen.

Valtuusto myös määritteli varhaiskasvatukselle tälle vuodelle sitovaksi tavoitteksi ryhmien pienentämisen hoitoisuuskertoimen muutoksella. Tavoite on hyvä – keino väärä. Kävin tästä monta keskustelua eri asiantuntijoiden kanssa kevään aikana ja vakuutuin, että meidän on etsittävä muita keinoja.  Tästä oli myös lautakuntakunta yksimielinen.

Teimme sen, mitä tehtävissä oli ilman rahaa: virasto valmisteli ryhmien muodostamisen periaatteet – joita ei oltu aikaisemmin Helsingissä edes kirjattu.Nyt muodostettuja ryhmiä aletaan ensimmäistä kertaa kirjaamaan myös asiakastietojärjestelmään. Ja mikä tärkeintä, lautakunta päätti eilen esityksestäni, että ryhmiä sekä aikuisten ja lasten suhdelukua aletaan seuraamaan systemaattisesti ja raportoimaan lautakunnalle:

Varhaiskasvatuslautakunta päättää, että
1) ryhmien muodostamisen periaatteita seurataan ja niistä raportoidaan lautakunnalle 2 kertaa vuodessa. Samalla lautakunta saa koonnin toteutuneista suhdeluvuista Helsingissä.
2) sijaisten käyttöä (Seure / omat sijaiset) seurataan ja raportoidaan lautakunnalle ennusteiden yhteydessä.

Keskustelimme myös käyttöasteen alentamisesta. Pidin sitä ihan varteenotettavana keinona, sillä mm. varhaiskasvatuksen ammattijärjestöt ovat vedonneet, että Helsingissä käyttöaste on Espoota ja Vantaata huomattavasti korkeampi. Kysyimme eilen lautakunnassa käyttöastetta, mikä on vuoden alusta laskettuna 90,7% eli ei niin korkea kuin muutamana aikaisempana. Seuraamme jatkossa myös käyttöastetta lautakunnassa tiivisti. Samalla on muistettava, ettei se kerro koko totuutta varhaiskasvatuksen laadusta. Erilaisia mittareita on kehitettävä käyttöasteen rinnalle ja toimintaa arvioitava monipuolisesti. Tein sen vuoksi myös seuraavan lisäyksen:

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti erilaisilla laadullisilla ja määrällisillä mittareilla.

Hokkuspokkus-temppuja lasten hyvinvoinnin parantamiseen ei ole. Uskon kuitenkin vahvasti, että avoimella seuraamisella, parempien mittareiden kehittämisellä ja toiminnan ohjaamisella on merkitystä. Lautakunta osoitti yksimielisyydessään myös vahvaa tahtoa löytää tietoon perustuvia keinoja parantaa varhaiskasvatuksen laatua  – vaikutuksia nähdään seuraavien 3,5 vuoden aikana.

Ja sitten tarvitaan rahaa. Siitä päättävät poliittiset ryhmät syksyllä. Silloin tarvitaan tiedon lisäksi tahtoa nostaa varhaiskasvatuksen budjetti viimeisimmän todellisen lapsimäärän mukaiselle tasolle.

Kaikki lautakunnan muutokset päätöstiedotteessa