Min kolumn om ren mat och bättre miljöstöden är publicerad på Helsingfors på De Gröna i Helsingfors websidan. Ochså här:

Allt fler köper ekologiskt odlad mat. Det är idag viktigt för många att veta var och hur produkter har odlats eller hur djuren tagits om hand. Debatten om tillsatsämnen i skolmaten hör till samma diskussion: önskan om ren och naturligt odlad mat.

Helsingfors har sin egen matstrategi. Första målet är att införa ekomat i alla daghem i Helsingfors 2011 och stegvis höja andelen. Efterfråga och utbud på inhemska ekoprodukter möter inte varandra – även om allt flere jordbrukare är intresserade av ekologisk produktion och djurhållning.

Ekologisk produktion ökade efter att Finland blev EU-medlem. Nu är 7 % av den totala arealen jordbruksmarken omställd till ekologisk produktion. I Sverige är andelen redan 12,5 %.

De Gröna eftersträvar att 20% av Finlands jordbruk skall vara ekologisk produktion 2020. Varornas ekologiska hållbarhet skall vara ett kriterium då staten, kommuner och övriga offentliga instansers anskaffningar görs. Av de offentliga livsmedelsanskaffningarna bör 25 % vara ekologiskt fram tills 2025 och mervärdesskatten på ekologiskt odlad mat bör sänkas till 9 procent.

Lantbrukare kan få så kallat miljöstöd för att börja med ekologisk odling. Också den övriga jordbruksproduktionen skall få miljöstöd men stödet bör förnyas så att målen uppnås även för mindre ekologiska fotavtryck. Den konkreta nyttan av miljöstöden skall bidra till renare vatten i Östersjön och i alla sjöar. Det behövs effektivare skyddszoner vid tillrinningsområden och minskad odling i känsliga öregioner.

Politiska beslut skall inte vara lätta, men de måste göras.

Eko- och närmat är också regionpolitik. Jag vill att finska landsbygden skall vara bebodd och livskraftig. Endast jordbruks- och livsmedelsproduktion som är ren och av hög kvalitet klarar hård konkurrens på en europeisk eller global marknad.

Statsstödet till livsmedelskampanjer ska ges till ekoproduktion – inte till marknadsstöd till svinkött.

Ekologisk odling gynnar  också den biologiska mångfalden. Mera blommande ogräs ger möjlighet för flere insekter och flere fåglar som lever av insekter.